Faaliyet Denetimi

İşletmelerin giderek büyümesi, iş ve işlemlerin karmaşıklaşması ve bunlar üzerindeki denetim ve kontrolün güçleşmesi sonucu yönetim ve politikaların başarısının ölçülmesinde karşılaşılan zorluklar faaliyet denetiminin yapılmasını gündeme getiren nedenlerin başında gelmektedir.

Faaliyet denetimi; işletme faaliyetlerinin veya bir kısmının sistematik olarak gözden geçirilmesi, kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasının gözetilmesi, iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin uygulanması ile gerçekleşmektedir.

Faaliyet denetimi mali tablolar denetiminden ve uygunluk denetiminden daha zor ve kapsamlıdır. Zor olmasının en önemli nedeni; mali tablolar denetiminde ve uygunluk denetiminde bulguların mukayese edilebileceği kesin kurallar, kararlar, düzenlemeler ve kıstaslar bulunması ancak, faaliyet denetiminde işletmenin başarısı, işletme politikalarının ve iç kontrolün etkinliği ölçülmeye çalışıldığı için diğer denetim türlerinde olduğu kadar kesin ve objektif kurallar bulunmamasıdır. Ana aşamaları;

  • Amaç tanımlama,
  • Faaliyet tanıma,
  • Ön araştırma,
  • Program geliştirme,
  • Çalışma alanı oluşturma,
  • Bulguların tespiti,
  • Bulguların raporlanması,
  • Bulguların sunumu
  • İzleme

Faaliyet denetiminde denetim sonucu bulgular, istenen standartlarla karşılaştırılır ve faaliyetlerin etkinliği ve başarısı ölçülmeye çalışılır.